Op 10 november heeft de Begrotingsraad plaatsgevonden. In een nieuwe politieke werkelijkheid, met een nieuwe coalitie, een nieuw college en een nieuw coalitieprogramma. Waar sommigen de angst hadden dat Oudewater in een bestuurlijk vacuüm terecht zou komen, hebben de afgelopen weken en de Begrotingsraad zelf aangetoond dat dit vacuüm, de ontstane patstelling, nu juist is doorbroken. Met een college dat veel bestuurlijke ervaring heeft, dat een groot netwerk heeft en samenwerkt. Er is cohesie. Er is energie. Er is communicatie. Een coalitie die binnen korte tijd duidelijke kaders heeft geformuleerd en daarbinnen opereert. Oudewater pakt door.

Een onderwerp dat veel aandacht heeft gehad tijdens de Begrotingsraad was de schriftelijke en woordelijke onderbouwing van de motie van wantrouwen die op 22 september 2016 is ingediend. De fractievoorzitter van de VVDenD66 benadrukt dat het absoluut niet de bedoeling is geweest om iemand persoonlijk te kwetsen. “Er zijn meer spaanders gevallen dan wij hadden voorzien. Wij bieden onze oprechte verontschuldigingen aan als iemand zich door de motie persoonlijk gekwetst of persoonlijk aangevallen voelde.“ Elly van Wijk spreekt de hoop uit om deze bladzijde om te slaan en naar de toekomst te kijken. De fractie doet dit in ieder geval wel!

Eén van de zeven speerpunten uit het coalitieprogramma is dat de financiën op orde zijn. De begroting zoals deze nu voorligt biedt niet de transparantie en duidelijkheid die we voor ogen hebben. De VVDenD66 heeft verzocht om in het eerste kwartaal van 2017 een nieuwe begroting aan te bieden. De verantwoordelijke portefeuillehouder Bob Duindam verklaart tijdens de Begrotingsraad dat “uiterlijk in maart 2017 er een nieuwe begroting ligt die transparant is en waar het coalitieprogramma in is opgenomen”.

Een tweede punt dat de VVDenD66 tijdens de Begrotingsraad heeft aangehaald is het sociaal beleidsplan “Samen Sterk”. Deze was geagendeerd voor de raad van 22 september, maar niet behandeld. Dit geeft het college de tijd de papieren tijger die er nu ligt concreter te maken en actieplannen met inhoud op te stellen. “Oudewater kan trots zijn op hoe de zorg is geregeld. De grote uitdagingen waarmee de gemeente in 2015 is geconfronteerd zijn door het college en de ambtenaren met beide handen aangepakt. Waar we tevreden kunnen zijn met waar we staan moeten we mogelijkheden aanpakken waar het beter kan. Voor het Stadteam Welzijn Oudewater is onze boodschap helder: minder geld voor overhead, meer geld voor zorg” aldus de fractievoorzitter. Tevens moet het Stadsteam Welzijn Oudewater hierbij de coördinator, regisseur of aanspreekpunt zijn als er meerdere zorgaanbieders bij één gezin of persoon zijn” aldus Elly van Wijk.

Een derde onderwerp dat in de Begrotingsraad door de VVDenD66 fractie naar voren is gebracht betreft de ruimtelijke ordening. Ook hier zijn in de korte periode dat de VVDenD66 in de coalitie zit stappen gemaakt. Vele dossiers die al jarenlang stilstonden worden opgepakt. Zo is er recent door het college de opdracht gegeven tot een haalbaarheidsonderzoek voor de Westerwal en worden zo spoedig mogelijk de intenties vastgelegd. Ook voor wat betreft de Tappersheul zijn er ontwikkelingen. Wethouder Bob Duindam heeft reeds gesproken met VITAP over revitalisatie. Zijn insteek is hierbij dat dit gedegen wordt aangelopen. Tijdens de Raadsbegroting merkt de heer Duindam op breder te willen kijken dan enkel de bouwactiviteiten. Ook de sociale paragraaf verdient aandacht, bijvoorbeeld over hoe met de uitbreiding werkplekken gecreëerd kunnen voor mensen met afstand van de arbeidsmarkt.

Elly van Wijk sluit haar beschouwing af: “Voorzitter, wij danken de ambtenaren voor hun grote inzet. Vol vertrouwen kijkt VVDenD66 uit naar 2017. Wij zullen volgend jaar vanaf deze plaats ingaan op de alsdan gerealiseerde doelen. Wij zijn er van overtuigd: Oudewater pakt door !”