In de APV staan de gemeentelijke regels voor de openbare orde en veiligheid en zijn op alle bewoners van toepassing. U heeft ermee te maken wanneer u een evenement organiseert, reclame wilt verspreiden, u wilt gaat collecteren voor een goed doel of wanneer u gaat demonstreren. De APV van de gemeente Oudewater is in 2012 vastgesteld en bevat overbodige en complexe regels. Dat moet anders kunnen vindt de VVDenD66.

Een voorbeeld: (1)Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door  het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drink bij zich te hebben. (2)Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor: (a) een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet; (b) de plaats niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

De VVDenD66 heeft in november 2016 de burgemeester verzocht om de APV te ontdoen van alle “ballast”, zoals regeltjes over het plaatsen van winkelwagentjes, duingebieden, kelderingangen, duivenmelkers, ijvlaktes etc.etc. Tevens heeft de VVDenD66 gevraagd om een de APV ook in begrijpelijke  taal aan te bieden die leesbaar is voor iedereen.

De burgemeester heeft doorgepakt en de verbeterde versie van de APV is maandag 10 april jl. besproken in het Forum Samenleving. Een grote verandering is dat er geen vergunning meer aangevraagd hoeft te worden voor een klein evenement waarbij een klein evenement is opgerekt naar minder dan 200 bezoekers. Minder regeldruk voor verenigingen en burgers dus. De input van het Forum wordt verwerkt en de nieuwe versie wordt vervolgens besproken met onder andere de horeca. Eind juni zal de Gemeenteraad de nieuwe APV vaststellen. Dan zal naast de juridische versie van de APV is ook de publieksversie vastgesteld worden. Een groep bewoners schrijft hieraan mee. Zo is de regel over alcoholgebruik in deze versie als volgt opgenomen: Mensen die achttien jaar of ouder zijn, mogen geen alcoholische drank drinken op een openbare plek. Ook mogen ze geen aangebroken drank bij zich hebben op een openbare plaats. Dit verbod geldt niet voor een terras dat bij een horecagelegenheid hoort en voor plaatsen waarvoor een ontheffing is gegeven. Stukken duidelijker.