Bewoners van Oudewater moeten inspraak hebben op het gevoerde beleid bijvoorbeeld door te stemmen, het gesprek aan te gaan met een politieke partij of wethouder, of door aan te schuiven bij een gemeentelijke vergadering. Tijdens de raadsvergadering van 20 april 2017 hebben enkele volkstuineigenaren en andere betrokken bewoners zich laten zien. Democratie in haar zuiverste vorm. 

De eerste aanzet voor de dialoog met de volkstuinders was op woensdag 29 maart jl. toen wethouder Bob Duindam de leden van de volkstuinvereniging heeft geïnformeerd over voorgenomen plannen voor het gebied Noort Syde II. Deze plannen zijn feitelijk de uitvoering van raadsvoorstellen uit 2015. De raad heeft ingestemd met Noort Syde II aan te wijzen als primaire zoeklocatie voor het nieuwe zwembad met het oog op een integrale herontwikkeling van het gehele Statenland. Raadsvoorstellen die door alle fracties van de Raad, ook het CDA, van harte werden ondersteund. Nu 2 jaar later open en eerlijk wordt gecommuniceerd over deze voorstellen blijkt er weerstand te zijn onder een groep belanghebbenden, de volkstuinders. Als een blad aan een boom draait het CDA om en dient een motie in om volledig af te zien van de verplaatsing van de volkstuinen. Hoe zag het CDA het zich in 2015 voor zich?  De VVDenD66 vindt dit gelegenheidspolitiek. Nu bewoners en verenigingen zich luid laten horen, lijkt het er op dat raadsleden alleen deze belangen vertegenwoordigen en niet die van de overgrote zwijgende meerderheid. Dan ben je dus als raadslid geen volksvertegenwoordiger, maar een volksTUINvertegenwoordiger. De VVDenD66 vertegenwoordigt, naast de volkstuinders, ook de sporters die graag in Oudewater willen blijven sporten, de jonge gezinnen die hopeloos zoeken naar betaalbare woningen, de sportverenigingen die te kampen hebben met hoge kosten van vaak leegstaande faciliteiten. De volkstuinen moeten absoluut behouden blijven voor Oudewater. Daar ontmoeten mensen elkaar en kunnen zij met passie hun hobby uitvoeren. Vandaar dat VVDenD66 inzet op verplaatsing van volkstuinen. Een verplaatsing die de gemeente moet ondersteunen door de nieuwe locatie te irrigeren en cultiveren, de volkstuinders financieel te compenseren voor gemaakte kosten en indien mogelijk de tuinders meer ruimte te geven op de nieuwe locatie.

Waarom wil de VVDenD66 de locatie van de volkstuinen gebruiken voor de bouw van voorzieningen?  De te bebouwen grond (ook wel Rode Grond genoemd) is in Oudewater zeer beperkt en uitbreiding hiervan wordt door de Provincie fors tegengehouden. We moeten het dus doen met de beperkte ruimte die we hebben. Dit terwijl Oudewater nog zoveel nodig heeft om levendig en zelfstandig te blijven. We vergrijzen snel en de cijfers voorspellen een daling in het bevolkingsaantal. Als Oudewater niet nu investeert in voorzieningen en woningbouw krijgen we onvermijdelijk problemen in de toekomst. Investeren voorkomt dat jonge bewoners Oudewater verlaten omdat ze hier geen woning kunnen vinden, het sluiten van scholen door onvoldoende aanwas, het verdwijnen van sportvoorzieningen door een gebrek aan efficiëntie en nieuwe leden waardoor zij hun hoofd niet meer boven water kunnen houden.

We hebben van de provincie toestemming gekregen om de grond van de volkstuinen te bebouwen. Een unieke kans die onbenut is gelaten in eerder gepresenteerde plannen voor de nieuwe zwemvoorziening in Oudewater. Een kans die bij sommige partijen weerstand oproept. Zeer begrijpelijk en herkenbaar uit het verleden. De projecten Bolwerk, Joostenplein, Jip&Janneke, Jumbo, Hema kenden ook weerstand in het verleden maar zijn vandaag stuk voor stuk faciliteiten waar veel bewoners ontzettend blij mee zijn.

Wij willen in gesprek blijven met de volkstuinders. Wat zijn mogelijkheden, kansen, welke alternatieven zien we.  Samen met alle belanghebbenden tot oplossingen komen. Sinds 2011 wordt er al gesproken over andere activiteiten op Noort Syde. Voor het eerst wordt er nu doorgepakt en gesproken over wat dit concreet betekent.  Wij nodigen alle belanghebbenden uit om de dialoog te voeren en daarmee uw kans te grijpen om de plannen te beïnvloeden. Op een constructieve manier!  Persoonlijke aantijgingen tegen de wethouder horen daar niet bij. Vrijheid van meningsuiting is iets anders dan smaad van bestuurders. De wethouder voert het coalitieprogramma uit. Een programma waarin wordt geïnvesteerd in de toekomst van Oudewater.

Oudewater is groot geworden door 750 jaar kansen te grijpen. Wij varen geen dagkoers op basis emoties maar hebben onze blik op de toekomst gericht. Wij willen kansen blijven grijpen en creëren voor de toekomst van Oudewater, onze toekomst!