Tijdens het forum Samenleving van 17 sept stond de Maatschappelijke Agenda op de agenda. Niet ter besluitvorming, maar ter informatie. De presentatie vanuit de ambtelijke organisatie geeft aan dat onze gemeente in 2018 zo’n 6,9 miljoen euro uitgeeft aan zorg, welzijn, bijstand en andere elementen uit het Sociaal Domein. Ruim 3 ton meer dan begroot in dat jaar. Ook in 2019 ziet de gemeente een tegenvaller tegemoet van een half miljoen. Deze tekorten worden met name veroorzaakt door een toenemend aantal Oudewaterse jongeren die steeds meer en complexere jeugdzorg krijgen. Vorig jaar vond mede hierom een uitgebreide evaluatie plaats van het Sociaal Domein. Voor de coalitie was dit aanleiding om in het coalitieprogramma de Maatschappelijke Agenda (MAG) op te nemen. De MAG is inmiddels gereed en streeft naar een integrale aanpak, het voorkomen van zorgproblemen en het bieden van effectieve zorg. Met andere woorden: eerder, beter en gezamenlijker ingrijpen. Tijdens het forum hebben we ook stilgestaan bij de raadsinformatiebrief waarin de maatregelen werden aangekondigd die uitvoering geven aan de MAG. Voor de maatregelen heeft de gemeenteraad eenmalig €250.000,- ter beschikking gesteld.

Onze fractie is een groot voorstander van de MAG. Het bouwt voort op de uitgebreide evaluatie van het Sociaal Domein en maakt gebruik van de aanwezige kracht van onze hechte gemeente. Denk hierbij aan de verenigingen, kerken, vrijwilligers en sportfaciliteiten. Deze unieke krachten kunnen het tij van financiële tegenvallers keren, maar belangrijker nog, zij verbeteren de gezondheidszorg. Met de aangekondigde maatregelen geeft het college uitvoering aan de MAG. Wat ons betreft een stap in de goede richting. We geloven in de aanpak Verder Thuis waarmee we jongeren uit de zorgcentra en terug naar Oudewater halen. We geloven in een sterk Stadsteam dat Oudewater kent, die wordt gevonden door bewoners en huisartsen en een Stadsteam dat goed in de gaten houdt of verleende zorg wel effectief is. We geloven in de verbinding van sport en welzijn met zorg om zo problemen te voorkomen in plaats van te genezen. Deze maatregelen kosten vandaag geld, maar brengen morgen verbetering.

Wel hebben we de verantwoordelijk wethouder enkele aandachtspunten meegegeven. Ten eerste om dit integrale beleid ook te vertalen in een integrale regeling (ook wel verordening genoemd). Zo kunnen andere regelingen vervallen (minder regels) en kan de gemeente een leesbare versie opstellen (begrijpelijke regels). Ook zijn wij kritisch op de structurele kosten die zijn gemoeid met deze transformatie. Deze moeten in verhouding staan tot de opbrengsten vinden wij. Daarom hebben wij het college gevraagd deze opbrengsten financieel te maken en de effecten te rapporten.

De MAG markeert een keerpunt in de gezondheidszorg van onze gemeente. Een gemeente waarin we gezond leven, gezond oud worden en een gezonde financiering voor de zorg hebben.

 

Ronald Gabriëls