Het is een goed gebruik in de Oudewaterse politiek om de begrotingsraad extra cachet te geven. Zo blikken de fracties in een betoog terug op het afgelopen jaar, staan stil bij hun politieke wensen, dienen moties (opdrachten  aan het college) en amendementen (wijzigingen op de begroting) in en geven een mening over de begroting 2020-2023 zoals deze voorligt. Vervolgens beraadt het college zich op de geuite zorgen en wensen, eten we gezamenlijk een “Aziatische” maaltijd en debatteren lustig voort. De ambtenaren slaan alles gade. Na 6 uur vergaderen wordt de begroting in stemming gebracht. Uiteraard zit er verschil in oppositie en coalitie. De coalitie verdedigt de keuzes en probeert nog bij te sturen. De oppositie ligt op ramkoers. Het glas halfvol, of het glas half leeg. Voorstellen voor ecologisch bermbeheer, lastenverlichting, meer verpleegbedden, opstaan tegen eenzaamheid, energietransitie worden besproken. Unaniem heeft de gemeenteraad zich uitgesproken dat de gemeente Oudewater achter haar boeren, het platteland moet gaan staan. Onze fractie gaat naar het Provinciehuis in Utrecht om onze stem te laten horen. Wij roepen alle fracties op zich bij ons aan te sluiten.

Voor VVDenD66 was en is het belangrijk dat, ondanks de hoge ambities, de lasten voor de burger en bedrijf beperkt blijven. Er moet gebouwd worden in Oudewater. De Schuylenburcht, Oranje Bolwerck, Wijngaardstraat. De binnenstad wordt opgeknapt. Het zwembad krijgt contouren. De Klepper wordt de huiskamer van de stad. En dan de energietransitie. Kan Oudewater zelf voorzien in haar energiebehoefte door het plaatsen van 6 windmolens ? Wij onderzoeken dit. Ambities en uitdagingen. Maar toch zo min mogelijk lasten voor de burger; zij mag niet de sluitpost zijn. Daarom zijn we blij dat de gemeente nadenkt over het afstoten van enkele van de grote hoeveelheid veelal leegstaande gebouwen die de gemeente in eigendom heeft, te beginnen met het Stadskantoor. Ook kunnen in de zorg veel kosten bespaard worden. Geen bezuiniging, wel een besparing. Een efficiëntere gemeente was niet voldoende voor zwarte cijfers op de begroting. Een fikse OZB-verhoging als gevolg. VVDenD66 hadden een verzoek ingediend om eventuele voordelen van 2019 aan te wenden voor lastenverlaging voor burger en bedrijf. Je zou zeggen dat deze motie op veel bijval kon rekenen. Helaas stemden twee fracties tegen. De strijd voor lagere lasten voor bewoners en inwoners geven we niet op!  VVDenD66 staat achter de lastige keuzes van het college maar is tegelijkertijd bezorgd over de lastenverzwaring voor burger en bedrijf. Wij zullen blijven zoeken naar ruimte voor lastenverlichting. Hopelijk kunnen we daarvoor op steun rekenen bij de andere fracties.

Aan het slot van de begrotingsraad hield plaatsvervangend voorzitter René vd Hoogen nog een fraaie afscheidsspeech voor vertrekkend Burgemeester Pieter Verhoeve. Over de eerste keer, de ervaringen van een eerste keer zijn onuitwisbaar, onvergelijkbaar. Oudewater zal altijd in het hart van Pieter Verhoeve blijven.